دپارتمان ارزیابی

تعداد بازدید:۲۴۰

 

دپارتمان ارزیابی کانون دانشگاه تهران به طور تخصصی بر امر ارزیابی مدیران و کارکنان تمرکز دارد. کانون‌های ارزیابی متناسب با سازمان هدف طراحی می‌شوند و طبق برنامه زمانی توافق‌شده در سازمان استقرار می‌یابند. پس از اتمام کانون ارزیابی، گزارش‌های بازخورد به سازمان ارائه می‌شود.

در کانون‌های ارزیابی یک یا تعدادی از اهداف زیر مد نظر قرار می‌گیرند:
- ارزیابی توانایی مدیریتی شرکت‌کنندگان برای انتصاب یا گزینش در مشاغل مدیریتی
- ارزیابی توانمندی‌های مدیریتی شرکت‌کنندگان برای ارتقاء به سمت‌های بالاتر
- شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت‌کنندگان در مشاغل موردنظر
- ارائه پیشنهادات لازم در ارتباط با نحوه توسعه و آموزش شرکت‌کنندگان
- ارائه مشاوره حرفه‌ای به شرکت‌کنندگان در خصوص حرفه یا کارراهه شغلی