دپارتمان توسعه

تعداد بازدید:۱۹۸

در دپارتمان توسعه کانون دانشگاه تهران، کانون‌های توسعه طراحی می‌شوند. در کانون توسعه تمرکز بر برنامه‌ریزی توسعه شخصی افراد بوده و برگزاری کانون توسعه نقطه ابتدایی این فرآیند به شمار می‌آید. فرآیند کانون ارزیابی با رویکرد توسعه‌ای، یکی از روش‌ها و مکانیزم‌های کارآمد در زمینه انتخاب، انتصاب و نهایتاً توسعه سطوح مدیریتی محسوب می‌شود. بدیهی است که در برگزاری کانون توسعه، افراد باید داوطلب تغییر و یادگیری باشند تا توسعه و پرورش یابند.

هدف از برگزاری کانون توسعه به شرح ذیل است:

  • شناسایی استعدادهای انسانی سازمان
  • تربیت و نگهداشت افراد برای پست‌های کلیدی سازمان
  • تشخیص نقاط قابل‌بهبود و نقاط قوت شغلی هر یک از افراد
  • نیازسنجی برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی در سازمان
  • برنامه‌ریزی اجرای طرح‌های راهبردی و بلندمدت سازمان